نوشته‌ها

گرفتن چند عکس رادیوگرافی دندان با اشعه ایکس در سال ایمن است؟

/
چند تصویر رادیوگرافی دندان با اشعه ایکس در یک سال بی خطر است؟ آیا تصاویر رادیوگرافی دندان با اشعه ایکس می توانند مضر باشند؟