اسکن واترز

اسکن واترز

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

تصاویر رادیوگرافی که از نمای ساب منتو ورتکس گرفته می شوند برای نشان دادن پایه جمجمه استفاده می شوند. این روش تصویر برداری در بیماران دارای شکستگی خار گردن یا بیماران دارای تروما، لقی آشکار یا مشکوک به آن، نباید استفاده شود. ساختارهای که در آنها نشان داده می شوند عبارتند از حفره بیضوی و اسپینوسوم spinosum، سینوس های اسفنوئید و اتموئید خلفی، فک پایین، سخت کام، زائده های استخوانی پس گوش (ماستوئید mastoid)، تیغه های خاره ای، حفره میان جناقی و استخوان پس سری. برای گرفتن تصاویر از این زاویه، بیمار به حالت خوابیده به پشت یا قائم است. در حالت قائم، صندلی دارای پشتی برای راحتی توصیه می شود. از بیمار خواسته می شود هنگام قرار گرفتن در معرض پرتو نفس خود را نگه دارد. در تصویری که با اجرای صحیح روش SMV گرفته می شود، استخوان های خاره گیجگاه به صورت متقارن، حفره بیضوی، اسپینوسوم، زائده های استخوانی پس گوش (ماستوئید mastoid)، سینوس های اسفنوئیدی، فک پایین با سینوس های ماگزیلاری و سپتوم بینی به خوبی نشان داده می شوند. مهره اطلسatlas و دومین مهره گردنیdens محور نیز در تصویر مجسم می شوند. حاشیه جانبی جمجمه از هر دو طرف از کندیل های فک پایین یکسان است.
از نمای واترز تصاویر رادیوگرافی با زاویه خاص برای ارزیابی سینوزیت و شکستگی های صورت استفاده می شود. آناتومی که در این تصاویر نشان داده می شوند عبارتند از سینوس های قدامی و ماگزیلاری، لبه تحتانی حدقه چشم، ماگزیلا، زیگوما، قوس زیگوماتیک، سپتوم بینی و کف حدقه چشم. برای گرفتن تصاویر از این نما، بیمار باید ایستاده، نگاه مقداری رو به بالا، در حالی که سر صاف است، قرار بگیرد.
آماده سازی برای گرفتن این نوع تصاویر شامل خارج کردن پروتزهای مصنوعی دندانی، کلیپس مو، گوشواره ها و هر چیز دیگری از موها است.

مقالات آموزشی اسکن واترز

تصاویر اسکن واترز

error: