رادیوگرافی سفالومتری خلفی – قدامی

رادیو گرافی سفالومتری خلفی – قدامی

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

از این زاویه تصاویر رادیوگرافی برای گرفتن یک تصویر خلفی- قدامی واضح و شفاف از جمجمه و نشان دادن آسیب هایی مانند شکستگی جمجمه با جابجایی میانی و جانبی استفاده می شود. این نوع تصویر، استخوان قدامی، زائده روی استخوان پرویزنی که داس مخ به آن می چسبد (crista galli)، کانال های داخلی شنوایی، اتموئید قدامی و سینوس های قدامی، بال های بزرگ تر و کمتر اسفنوئید و تیغه های خاره ای را نشان می دهد.
برای گرفتن این نوع تصاویر بیمار دمر روی شکم می خوابد، در حالی که پرتو عمودی زاویه دار با زاویه ۲۰ درجه تابانده می شود. در صورت وجود احتمال شکستگی استخوان صورت یا در بیماران بیهوش، هرگز نباید از این موقعیت استفاده شود.
برای گرفتن سفالومتری خلفی قدامی باید پروتزهای مصنوعی دندانی، کلیپس مو، گوشواره و هر چیز دیگری را از موها خارج کنید. برای راحتی، یک تشک زیر بدن قرار می گیرد. دست ها باید زیر سینه باشند. پیشانی و بینی روی میز قرار می گیرند.

مقالات آموزشی رادیولوژی سفالومتری خلفی – قدامی

تصاویر رادیولوژی سفالومتری خلفی – قدامی

error: