رادیوگرافی سفالومتری لترال

رادیو گرافی سفالومتری لترال

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

رادیوگرافی سفالومتری یک تکنیک تخصصی رادیوگرافی است که تمرکز آن روی تصویربرداری از منطقه کرانیوفاسیال با یک روش استاندارد و قابل تکرار است. تجزیه و تحلیل سفالومتری، نشانه های آناتومیک تعریف شده در فیلم را شناسایی می کند و روابط زاویه ای و خطی بین آنها را اندازه گیری می کند. این ارزیابی عددی می تواند اطلاعات دقیقی در مورد ارتباط عناصر اسکلتی، دندانی، و عناصر بافت نرم در منطقه کرانیوفاسیال ارائه دهد. دو نوع سفالوگرام وجود دارد: لترال و قدامی- خلفی.
سفالوگرام لترال نمای جانبی جمجمه را ارائه می دهد. این نوع سفالوگرام در حالی گرفته می شود که سر در موقعیت استاندارد و قابل تکرار در یک فاصله مشخص از منبع اشعه ایکس قرار دارد. برای رادیوگرافی سفالومتری لترال جمجمه، صفحه میانه- ساجیتال عمود بر پرتوی اشعه ایکس و موازی با فیلم است. سر افراد معمولاً در حالت طبیعی قرار دارد.
سفالوگرام لترال معمولاً برای تجزیه و تحلیل سفالومتریک استفاده می شود. این نوع تصاویر رادیوگرافی به عنوان تصویر پایه قبل از کار گذاشتن ابزارهای درمان دندانپزشکی استفاده می شوند، تا حرکت طراحی شده دندان های فک های بالا و پایین تحت نظر قرار گیرند. در مدیریت مال اکلوژن های شدید، جایی که حرکت دندان ها در هر سه فضای صفحات رخ می دهد (به عنوان مثال درمان های شامل ابزارهای فانکشنال یا ابزارهای ثابت برای فک های بالا و پایین)، ممکن است گرفتن رادیوگرافی سفالومتری لترال در طول درمان مفید باشد تا روی انحرافات دندان های پیشین نظارت داشت.

مقالات آموزشی رادیولوژی سفالومتری لترال

تصاویر رادیولوژی سفالومتری لترال

error: