رادیوگرافی اکلوزال

رادیو گرافی اکلوزال

در کلینیک رادیو گرافی دکتر ساحل مرجانی

اکلوزال به سطح جونده یا ساینده یک دندان گفته می شود. تصاویر رادیوگرافی اکلوزال با اشعه ایکس بزرگتر از رادیوگرافی پری آپیکال هستند، و رشد و قرارگیری کامل دندان را نشان می دهند. هر تصویر رادیوگرافی اکلوزال، کل قوس دندانی را در فک های بالا یا پایین نشان می دهد. تصاویر رادیوگرافی کلوزال با اشعه ایکس سقف یا کف دهان را نشان می دهند و برای پیدا کردن دندان های اضافی، دندان هایی که هنوز از داخل لثه ها بیرون نیامده اند، شکستگی های فک، شکاف کام، کیست ها، آبسه ها یا زائده ها، شناسایی یا تأیید علت بروز مشکل، ارزیابی رشد دندان ها، ترومای آلوئولار- دندانی، ضایعات پوسیده عمیق، علت یابی مشکلات پری آپیکال و درگیری دهانی بیماری های سیستمیک کاربرد دارند استفاده می شوند. از تصاویر رادیو گرافی اکلوزال با اشعه ایکس بعلاوه ممکن است برای یافتن یک شیء خارجی استفاده شود.

مقالات آموزشی رادیولوژی اکلوزال

تصاویر رادیولوژی اکلوزال

error: