نوشته‌ها

رادیوگرافی اکلوزال در دندانپزشکی

/
چگونه از فیلم داخل دهانی در رادیوگرافی اکلوزال استفاده می شود؟ تصاویر رادیوگرافی بایت وینگ و اکلوزال چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

انواع رادیوگرافی و رادیولوژی در دندانپزشکی

/
دو نوع اصلی تصویر رادیوگرافی دندان با اشعه ایکس وجود دارد: داخل دهانی و خارج دهانی. در ادامه با هرکدام به تفصیل آشنا میشویم

برگه‌ها