نوشته‌ها

سیالوگرافی یا تصویربرداری از غدد بزاقی

/
تصویربرداری سیالوگرافی به پزشک شما اجازه می دهد تا مسدود شدگی های موجود در کانال ها یا غدد بزاقی شما را بررسی کند.